.Produkty koncowe .Produkty koncowe

Na tej stronie zgromadzone zostały wyniki i wnioski z przeprowadzonych na początku projektu spotkań Grup Fokusowych w poszczególnych krajach. Celem tych spotkań była wymiana doświadczeń i zebranie informacji na temat stosowanych metod i narzędzi ICT w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz wspólna refleksja w jaki sposób można wykorzystać te narzędzia by zwiększyć ich wpływ na  proces uczenia się przez całe życie.

Wszystkie produkty i przedstawione studia przypadków zostały zrecenzowane przez zewnętrznych Partnerów Stowarzyszonych projektu. Zostały one wzbogacone o opinie zebrane w fazie wdrożeń oraz w ramach innych wspólnych działań projektowych. W wyniku wszystkich tych akcji powstały następujące produkty:

  • Studia przypadków - ponad 60 ciekawych praktyk i metodologii (z praktycznymi sugestiami) stosowania ICT i mediów cyfrowych w edukacji, szczególnie w kontekście rozwijania kompetencji uczenia się;
  • Nagrania z warsztatów - nagrania z międzynarodowych warsztatów i seminariów, przedstawiające ciekawe praktyki, opinie i sugestie;
  • Filmy z wdrożeń - wywiady z nauczycielami i uczniami/studentami, którzy brali udział we wdrażaniu narzędzi ICT na zajęciach i dzielą się swoimi doświadczeniami.